Công văn số 3848/TCT-KK về kê khai, hoàn thuế GTGT

 

Số: 3848/TCT-KK

V/v: kê khai, hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3756/CT-KK ngày 16/7/2020 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về việc kê khai, hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH May mặc LangHam, MST 3900396737 (sau đây gọi là Công ty). 

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có quan điểm như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

– Căn cứ khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ chỉ dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

– Căn cứ khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2014/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định khía cạnh và chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT;

– Căn cứ Điều 10 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế;

– Căn cứ khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 12 Thông tư số 166/2013/TT- BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định yếu tố về xử phạt vi phi pháp luật về thuế;

Cục Thuế tỉnh giấc Tây Ninh đã sở hữu Quyết định số 3790/QĐ-XPVPHC ngày 20/7/2020 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối mang Công ty TNHH May mặc LangHam.

Trường hợp Công ty không đồng ý có Quyết định số 3790/QĐ-XPVPHC thì Công ty có quyền khiếu nài nỉ với cơ quan có thẩm quyền đối mang quyết định hành chính của Cục Thuế. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu vật nài được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Tổng cục Thuế giải đáp để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh nghiên cứu, thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

  • hướng dẫn luật thuế gtgt
  • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
  • luật thuế gtgt hiện hành
  • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
  • luật thuế gtgt sửa đổi
  • hướng dẫn luật thuế gtgt
  • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất