Hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với công nghệ máy tính.

 Số: 10147/CTHN-TTHT

V/v chính sách thuế GTGT.

Huong-dan-chinh-sach-thue-GTGT-doi-voi-cong-nghe-may-tinh

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc gia ADG
(Đ/c: Số 42+44 Ngụy Nhu Kon Tum, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội – MST: 0102023052)

Trả lời: công văn số 06032021; nhận ngày 11/3/2021 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc gia ADG;(Sau đây gọi tắt là “Công ty”) về chính sách thuế; Cục Thuế TP Hà Nội mang quan điểm như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT.

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết. Và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Thuế GTGT và chính sách thuế GTGT.

Tại khoản 21 Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

 • Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí não theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.
 • Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền có trí tuệ; với kèm theo chuyển giao máy móc; trang bị thì đối tượng ko chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ; quyền mang trí óc chuyển giao, chuyển nhượng.
 • Trường hợp ko tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ; quyền mang trí óc chuyển giao, chuyển nhượng cùng có máy móc, thiết bị.

Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm; dịch vụ phần mềm theo quy định của luật pháp .

hướng dẫn chính sách thuế GTGT về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

1) Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất; marketing hàng hóa; dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ; nói cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

7) Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất; buôn bán hàng hóa; dịch vụ không chịu thuế GTGT chỉ dẫn tại Điều 4 Thông tư này không được khấu trừ…

Căn cứ tại khoản 9; 10 Điều một Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi; bổ sung Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013; chỉ dẫn chính sách thuế GTGT về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

Tại Điểm a, Khoản 9 sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:

“a) Sửa đổi khoản 2 Điều 14 như sau:

“2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa; dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng song song cho sản xuất; buôn bán hàng hóa; dịch vụ chịu thuế và ko chịu thuế GTGT; thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa; dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở marketing buộc phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ. Trường hợp không hạch toán riêng được; thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT; doanh thu ko cần kê khai. Tính nộp thuế GTGT so mang tổng doanh thu của hàng hóa; dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu ko buộc phải kê khai; tính nộp thuế ko hạch toán riêng được.

Tại khoản 10 sửa đổi, bổ sung Điều 15; (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính); chính sách thuế GTGT quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia nâng cao đầu vào

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính; hướng dẫn thực hiện trách nhiệm thuế vận dụng đối với tổ chức; cá nhân nước không tính kinh doanh tại Việt Nam hoặc mang thu nhập tại Việt Nam.

Tại Khoản 1 Điều một Chương I quy định đối tượng áp dụng:

“1. Tổ chức nước bên cạnh buôn bán có cơ sở thường trú tại Việt Nam; hoặc ko sở hữu cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài buôn bán là đối tượng cư trú tại Việt Nam; hoặc ko là đối tượng trú ngụ tại Việt Nam; (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài); buôn bán tại Việt Nam hoặc sở hữu thu nhập nảy sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng; thỏa thuận; hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoại trừ có tổ chức;cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài sở hữu Nhà thầu phụ nước ngoài; để thực hiện 1 phần công tác của Hợp đồng nhà thầu.”

Tại Điều 5 quy định các mẫu thuế áp dụng:

“1. Nhà thầu nước ngoài; Nhà thầu phụ nước ngoài là công ty kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (GTGT); thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo chỉ dẫn tại Thông tư này.

 1. Nhà thầu nước ngoài; Nhà thầu phụ nước ngoại trừ là cá nhân nước ko kể buôn bán thực hành trách nhiệm thuế GTGT; theo hướng dẫn tại Thông tư này; thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo pháp luật về thuế TNCN.
 2. Đối với những mẫu thuế, tổn phí và lệ phí tổn khác; Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo các văn bản pháp luật về thuế; chi phí và lệ phí khác hiện hành.”

Tại Điều 6 quy định đối tượng chịu thuế GTGT

Tại Điều 7 quy định về đối tượng chịu thuế TNDN

Tại Điều 8 quy định đối tượng và điều kiện ứng dụng bí quyết kê khai.

Tại Điều 11 quy định về đối tượng và điều kiện ứng dụng cách kê khai trực tiếp.

Tại Điều 12 quy định về chính sách thuế GTGT của nhà thầu nước ngoài.

“…

1)Doanh thu tính thuế GTGT

a) Doanh thu tính thuế GTGT:

Doanh thu tính thuế GTGT là đa số doanh thu do sản xuất dịch vụ; dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài; Nhà thầu phụ nước ngoại trừ nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp; kể cả những khoản mức giá do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài; Nhà thầu phụ nước bên cạnh (nếu có).

2)Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu:

a)Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu đối mang ngành kinh doanh:

Dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị; bảo hiểm xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị; thì ứng dụng tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu tính thuế là 5%.

b) Xác định tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu đối sở hữu một số nếu cụ thể:

b.2) Đối có hiệp đồng sản xuất máy móc thiết bị; sở hữu tất nhiên những dịch vụ thực ngày nay Việt Nam; trường hợp tách riêng được giá trị máy móc thiết bị; và giá trị những dịch vụ khi xác định số thuế GTGT nên nộp; thì áp dụng tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu của từng phần giá trị hợp đồng. Trường hợp trong giao kèo không tách riêng được giá trị máy móc thiết bị; và giá trị các dịch vụ; thì áp dụng tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu tính thuế là 3%.

…”

Tại Điều 13 quy định về thuế thu nhập công ty theo cách trực tiếp.

“…

1)Doanh thu tính thuế TNDN:

a) Doanh thu tính thuế TNDN

Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu ko bao gồm thuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài; Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được; chưa trừ những khoản thuế phải nộp. Doanh thu tính thuế TNDN được tính bao gồm cả những khoản giá thành do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài; Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).

2)Tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu

a) Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối sở hữu ngành kinh doanh:

Thương mại: phân phối, phân phối hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị; phân phối, phân phối hàng hóa; nguyên liệu, vật tư, máy móc, thứ gắn có dịch vụ tại Việt Nam; bao gồm cả cung ứng hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ; (trừ nếu gia công hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài); sản xuất hàng hóa theo điều kiện giao hàng của Các điều khoản thương nghiệp quốc tế – Incoterms; thì ứng dụng tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu tính thuế là 1%.

b) Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với 1 số ví như cụ thể:

b.2) Đối sở hữu hợp đồng sản xuất máy móc thiết bị; có tất nhiên những dịch vụ thuế ngày nay Việt Nam; ví như tách riêng được giá trị máy móc trang bị và giá trị các dịch vụ; thì tính thuế theo tỷ lệ thuế riêng của từng phần giá trị hợp đồng. Trường hợp; trong giao kèo ko tách riêng được giá trị máy móc thiết bị và giá trị các dịch vụ; thì áp dụng tỷ lệ thuế TNDN trên doanh thu tính thuế là 2%.

…”

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính;

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010; và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa; phân phối dịch vụ:

Tại điểm g khoản 1 Điều 4 quy định Nội dung trên hóa đơn đã lập:

“g) Tên hàng hóa, dịch vụ; tổ chức tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ. (Điểm này được sửa đổi bởi điểm a Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC

Đối có hóa đơn giá trị gia tăng; ngoại trừ loại đơn giá là giá chưa sở hữu thuế giá trị gia tăng; phải mang mẫu thuế suất thuế giá trị gia tăng; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền bắt buộc thanh toán ghi bằng số và bằng chữ”.

Tại điểm b khoản 2.6 Phụ lục 4; chỉ dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ đối sở hữu 1 số trường hợp:

“1. Tổ chức nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế lúc bán hàng hóa; cung cấp dịch vụ phải sử dụng hóa đơn GTGT. Khi lập hóa đơn công ty nên ghi đầy đủ, đúng các khía cạnh quy định trên hóa đơn. Trên hóa đơn GTGT buộc phải ghi rõ giá bán chưa sở hữu thuế GTGT; phụ thu và chi phí tính ngoại trừ giá bán (nếu có); thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã sở hữu thuế.

Tổ chức; cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT; phương pháp khoán lúc bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ buộc phải tiêu dùng hóa đơn bán hàng.

 1. Trong 1 số ví như việc dùng và ghi hóa đơn; chứng từ được thực hiện cụ thể như sau:

2.1. Tổ chức nộp thuế theo bí quyết khấu trừ thuế bán hàng hóa; dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT; trên hóa đơn GTGT chỉ ghi mẫu giá bán là giá thanh toán, loại thuế suất; số thuế GTGT ko ghi và gạch bỏ.

…”

Căn cứ những chính sách thuế GTGT nêu trên;

Trường hợp Công ty ký hiệp đồng nhập mua hàng hóa có đối tác nước không tính gồm phần mềm (bản quyền phần mềm); Đĩa CD và giấy má ghi mã sử dụng thì:

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng song song cho sản xuất; kinh doanh hàng hóa; dịch vụ chịu thuế và ko chịu thuế GTGT; thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa; dịch vụ dùng cho sản xuất; kinh doanh hàng hóa; dịch vụ chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điều một Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

Đối có hàng hóa nhập khẩu; ví như đáp ứng quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT; tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC; đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 10 Điều một Thông tư số 26/2015/TT-BTC; thì được khấu trừ theo quy định.

Trường hợp tổ chức, cá nhân ở nước ngoài; thuộc đối tượng vận dụng theo quy định tại khoản 1 Điều một Thông tư số 103/2014/TT-BTC ;thì bắt buộc kê khai nộp thuế theo chỉ dẫn tại Điều 5 Thông tư 103/2014/TT-BTC.

Nếu Nhà thầu nước ngoại trừ ko đủ điều kiện để kê khai thuế trực tiếp tại Việt Nam theo quy định; thì Công ty (bên tìm hàng tại Việt Nam); có trách nhiệm kê khai; nộp thay thuế cho Nhà thầu nước bên cạnh theo hướng dẫn tại Điều 11; Điều 12; Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC .

Trường hợp hiệp đồng tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị các dịch vụ kèm theo; thì Công ty áp dụng tỷ lệ (%) để tính thuế nhà thầu (thuế GTGT; thuế TNDN) theo chỉ dẫn tại Điều 12; Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC .

Khi bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ, Công ty bắt buộc lập hóa đơn; ghi đầy đủ; đúng các yếu tố quy định trên hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 4; Phụ lục 4 ban hành kèm Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế hoạt động; đối chiếu sở hữu các quy định luật pháp để xác định thuế suất đối sở hữu những mặt hàng nhập khẩu; và đối chiếu mang các quy định tại văn bản pháp luật nêu trên để thực hiện đúng quy định.

Trong giai đoạn thực hiện chính sách thuế; trường hợp còn vướng mắc; Công ty có thể tham khảo những văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên:

website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc địa chỉ với Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 5 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội giải đáp Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc gia ADG được biết và thực hiện.

Các bài viết liên quan:

Mọi yếu tố xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
 • luật thuế gtgt hiện hành
 • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
 • luật thuế gtgt sửa đổi
 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất
 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn năm 2019
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn số 04 2019 qh12
 • luật thuế tncn 2019
 • luật thuế tncn mới nhất 2019
 • luật thuế tncn mới
 • luật thuế tncn hiện hành