Chính sách thuế GTGT về việc sử dụng Quỹ phát triển đất

 

Công văn số 321/TCT-CS

Quỹ vững mạnh đất

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

Trả lời công văn số 673/CT-THNVDT ngày 22/6/2017 của Cục Thuế tỉnh giấc Kiên Giang về chính sách thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ:https://kiemtoancalico.com/

– Tại khoản một Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định như sau:

“Điều 34. Quỹ tăng trưởng đất

1. Ủy ban dân chúng cấp thức giấc được trích từ 30% tới 50% nguồn thu hàng năm từ

– Tiền dùng đất, tiền thuê đất

– Tiền đấu giá quyền sử dụng đất

Quỹ tăng trưởng đất được dùng vào những mục tiêu sau:

a) Ứng vốn cho Tổ chức lớn mạnh Quỹ đất để lớn mạnh đất;

b) Ứng vốn để đầu tư tạo quỹ đất, Quỹ nhà tái định cư theo quy hoạch;

c) Ứng vốn để thực hành việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch tạo quỹ đất chuyên dụng cho tăng trưởng kinh tế, xã hội, giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương;

d) Hỗ trợ thực hiện các đề án huấn luyện nghề, chuyển đổi nghề nghiệp;

đ)

+ Hỗ trợ xây dựng khu tái định cư;

+ Hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng tại địa phương mang đất bị thu hồi;

e) Hỗ trợ khoản chênh lệch cho hộ gia đình, cá nhân vào khu tái định cư quy định tại khoản một Điều 19 Nghị định này.

Ủy ban dân chúng cấp tỉnh giấc quyết định việc sử dụng Quỹ lớn mạnh đất để hỗ trợ cho những giả dụ quy định tại các điểm d, đ và e khoản này.”

– Tại khoản một Điều 11 Quy chế cái về quản lý, sử dụng quỹ lớn mạnh đất Ban hành tất nhiên Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định như sau:

“Điều 11. Quy định về quản lý, tiêu dùng nguồn vốn của Quỹ

1. Quỹ được tiêu dùng để thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

a) Ứng vốn cho Tổ chức vững mạnh quỹ đất để đơn vị thực hiện việc bồi thường, tương trợ và tái định cư lúc Nhà nước thu hồi đất;

+ Tạo và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất dùng cho tăng trưởng kinh tế – xã hội của địa phương;

+ Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực đã sở hữu quy hoạch nên thu hồi đất mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển nhượng trước khi Nhà nước thu hồi đất;

+ Tổ chức vững mạnh các khu tái định cư chuyên dụng cho việc thu hồi đất thực hiện những dự án;

+ Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá;

b) Ứng vốn cho những tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

c) Ứng vốn cho những doanh nghiệp được giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư theo quy hoạch

d) Ứng vốn cho ngân sách quốc gia để chi hỗ trợ thực hành những đề án tập huấn nghề; chuyển đổi nghề nghiệp cho những đối tượng bị Nhà nước thu hồi đất

đ) Ứng vốn cho ngân sách nhà nước để chi hỗ trợ khoản chênh lệch cho hộ gia đình, cá nhân vào khu tái định cư trong nếu hộ gia đình, cá nhân nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị 1 suất tái định cư tối thiểu

e)

+ Ứng vốn cho ngân sách quốc gia để chi tương trợ xây dựng khu tái định cư;

+ Hỗ trợ xây dựng những công trình hạ tầng tại địa phương sở hữu đất bị thu hồi.”

– Tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 151/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của Bộ Tài chính chỉ dẫn vận dụng các loại thuế và những khoản nộp ngân sách nhà nước đối mang Quỹ lớn mạnh đất thì:

“a) Các hoạt động ứng vốn và hỗ trợ do Quỹ vững mạnh đất sản xuất theo quy định tại khoản một Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP và khoản một Điều 11 Quy chế chiếc về quản lý, tiêu dùng thuộc đối tượng ko chịu thuế giá trị gia tăng.

b)

+ Trường hợp Ủy ban dân chúng cấp tỉnh quyết định ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển

+ Hoặc Quỹ tài chính khác của địa phương quản lý

+ Hoặc Quỹ phát triển đất được nhận ủy thác quản lý, tiêu dùng vốn từ các tổ chức, cá nhân trong ngoài nước.

thì tổn phí dịch vụ ủy thác/nhận ủy thác (trừ phí tổn dịch vụ ủy thác/nhận ủy thác cho vay) thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

c)

+ Cung cấp những dịch vụ không được quy định tại điểm a khoản 2 Điều này

+ Hoặc có mua sắm, nhập cảng hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng chuyên dụng cho cho hoạt động của Quỹ.

thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành.

d) Quỹ phát triển đất thực hành kê khai, khấu trừ, nộp thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và những văn bản hướng dẫn thi hành.”

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn tại Quỹ Phát triển Đất Kiên Giang và Quỹ Đầu tư lớn mạnh Kiên Giang để thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế với ý kiến để Cục Thuế tỉnh giấc Kiên Giang được biết.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
 • luật thuế gtgt hiện hành
 • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
 • luật thuế gtgt sửa đổi
 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất
 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn năm 2019
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn số 04 2019 qh12
 • luật thuế tncn 2019
 • luật thuế tncn mới nhất 2019
 • luật thuế tncn mới
 • luật thuế tncn hiện hành