Thuế GTGT nộp vãng lai với cơ sở sản xuất không thực hiện hạch toán

Công văn số 4929/TCT-KK V/v quản lý thuế GTGT

Kính gửi:

 • Cục Thuế đô thị Hồ Chí Minh;
 • Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp


Trả lời công văn số 10158/CT-KTT ngày 04/10/2018 của Cục Thuế thành thị Hồ Chí Minh về việc giải quyết hoàn thuế giá trị gia nâng cao (GTGT) nộp vãng lai của Công ty cổ phần may Hữu Nghị (trụ sở chính tại thành thị Hồ Chí Minh, MST 0304641539); Tổng cục Thuế với ý kiến như sau:

Căn cứ chỉ dẫn tại những Điểm a, d, e Khoản một và Khoản 6 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 

Căn cứ chỉ dẫn tại những Điểm a, d, e Khoản một và Khoản 6 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; chỉ dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại:

 • – Các điểm a, d, đ Khoản 1
 • – Khoản 6 Điều 11, Điều 33
 • – Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013

Của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Căn cứ những hướng dẫn trên:

1. Trong thời kì từ năm 2012 tới năm 2014; do Xí nghiệp may 6 (MST 0302641539-001; là đơn vị phụ thuộc của Công ty cổ phần may Hữu Nghị) đóng hội sở trên địa bàn thức giấc Đồng Tháp

Nên Công ty cổ phần may Hữu Nghị ko thuộc diện nộp thuế GTGT vãng lai ngoại thức giấc tại tỉnh Đồng Tháp.

Trường hợp Xí nghiệp may 6 là cơ sở cung cấp sở hữu hạch toán kế toán

+ Thì Xí nghiệp cần đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại tỉnh giấc Đồng Tháp; khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm; nhắc cả xuất điều chuyển cho Công ty, bắt buộc tiêu dùng hóa đơn GTGT khiến căn cứ kê khai nộp thuế tại tỉnh giấc Đồng Tháp.

Trường hợp Xí nghiệp may 6 là cơ sở cung cấp không thực hành hạch toán kế toán; thì Công ty thực hiện khai thuế giao hội tại hội sở chính ở tỉnh thành Hồ Chí Minh; và phân bổ số thuế cần nộp (nếu có) cho tỉnh giấc Đồng Tháp.

2. Trường hợp Cục Thuế tỉnh giấc Đồng Tháp đã chỉ dẫn Công ty cổ phần may Hữu Nghị nêu trên nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh giấc tại Đồng Tháp đối với doanh thu hàng hóa, dịch vụ đo Xí nghiệp may 6 sản xuất

Thì Cục Thuế thức giấc Đồng Tháp mang nghĩa vụ phối hợp với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Công ty rà soát, xác định đúng hoạt động chế tạo marketing và hạch toán kế toán của Xí nghiệp may 6;

Trên cơ sở đó xác định đúng bổn phận thuế GTGT cần nộp, đã nộp, còn cần nộp của Xí nghiệp may 6 tại thức giấc Đồng Tháp. Nếu kết quả xác định Xí nghiệp may 6 với số thuế GTGT đã nộp lớn hơn số thuế GTGT bắt buộc nộp (bao gồm cả số thuế GTGT đã nộp tại tỉnh giấc Đồng Tháp) thì Công ty có văn bản bắt buộc Cục Thuế tỉnh giấc Đồng Tháp thực hành theo hướng dẫn tại Điểm c Khoản 3 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh thành Hồ Chí Minh, Cục Thuế tỉnh giấc Đồng Tháp được biết./

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc https://kiemtoancalico.com/

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
 • luật thuế gtgt hiện hành
 • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
 • luật thuế gtgt sửa đổi
 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất
 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn năm 2019
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn số 04 2019 qh12
 • luật thuế tncn 2019
 • luật thuế tncn mới nhất 2019
 • luật thuế tncn mới
 • luật thuế tncn hiện hành