Bài đăng

thumbnail-thue-tndn

Hướng dẫn áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng

thumbnail-thue-tndn

Áp dụng luật thuế giá trị gia tăng trong việc mở tài khoản

thumbnail-thue-tndn

Luật thuế Giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

thumbnail-thue-tndn

Luật thuế GTGT đối với người nước ngoài mới nhất 2021

Quy định thuế GTGT đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động

thumbnail-thue-tndn

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

Thuế GTGT đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ